مجله مهندسی بهداشت محیط- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 فصلنامه علمی پژوهشی در بهداشت محیط که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز منتشر می شود مقالاتی را که در زمینه های مرتبط با اثرات عوامل محیطی بر بهداشت و سلامت انسان تألیف شده است منتشر می کند که مهمترین زمینه های آن به شرح ذیل است:

شناسایی و کنترل آلاینده های محیط، محیط زیست طبیعی و انسانی و سلامت، اپیدمیولوژی محیط ، سم شناسی محیط، موادسرطان زا و جهش زای محیط، ارزیابی و مدیریت مخاطرات بهداشتی و اکولوژیکی ، سیستم ها و فناوری های کنترل آلودگی های محیط، مدیریت مواد زائد خطرناک و سمی، مدیریت محیط زیست بمنظور کنترل ناقلین، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط در حوادث و بلایا، جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی بهداشت محیط، حقوق و اخلاق محیط زیست.

مخاطبین نشریه: متخصصین و کارشناسان بهداشت محیط کشور و سایر رشته‌های مرتبط

رعایت اصول اخلاقی در مقاله

اصول اخلاقی در تحقیقات رعایت گردد (بیماران باید با آگاهی و رضایت کامل در مطالعه شرکت داده شوند و عکسهای مربوطه باید فاقد اسم آنها و با استتار چشمها باشد) و سیاست انتقال حق مولف و مجوز آن الزامی می باشد. در صورت کار با حیوانات آزمایشگاهی قوانین مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی البرز، گروه مهندسی بهداشت محیط
مدیر مسئول: دکتر محمد نوری سپهر
سردبیر: دکتر مصطفی قربانی
مدیر داخلی و ویراستار علمی: دکتر محمد درویش متولی

ویراستار علمی: دکتر بابک کاکاوندی
مدیر اجرائی: مهندس مراد حاجیان
ویراستار ادبی: دکتر رامین آذر بهرام
شماره شاپای چاپی: ۳۲۱۱-۲۳۸۳
شماره شاپای الکترونیکی:۴۲۳۹-۲۵۸۸

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب