مجله مهندسی بهداشت محیط- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 فصلنامه علمی پژوهشی در بهداشت محیط که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز منتشر می شود مقالاتی را که در زمینه های مرتبط با اثرات عوامل محیطی بر بهداشت و سلامت انسان تألیف شده است منتشر می کند که مهمترین زمینه های آن به شرح ذیل است:

شناسایی و کنترل آلاینده های محیط، محیط زیست طبیعی و انسانی و سلامت، اپیدمیولوژی محیط ، سم شناسی محیط، موادسرطان زا و جهش زای محیط، ارزیابی و مدیریت مخاطرات بهداشتی و اکولوژیکی ، سیستم ها و فناوری های کنترل آلودگی های محیط، مدیریت مواد زائد خطرناک و سمی، مدیریت محیط زیست بمنظور کنترل ناقلین، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط در حوادث و بلایا، جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی بهداشت محیط، حقوق و اخلاق محیط زیست.

مخاطبین نشریه: متخصصین و کارشناسان بهداشت محیط کشور و سایر رشته‌های مرتبط

فرآیند چاپ مقالات: فرایند دریافت و ارسال مقاله برای داوران، دریافت پاسخ داوران و اعلام به نویسنده مسئول، بطور متوسط دو ماه به طول می انجامد (این زمان گاها می تواند کمتر و یا بیشتر باشد)، نظرات داوران از طریق سامانه و ایمیل برای نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهند شد و نویسنده موظف است حداکثر تا دو هفته مقاله اصلاح شده به انضمام فایل پاسخ به داوران را در سامانه بارگذاری کند. مقاله جهت داوری مجدد برای داوران ارسال می شود و تنها در صورت تایید انجام اصلاحات، در نوبت چاپ قرار می گیرد، اما اگر ایرادات داوران در حد اصلاح نوشتاری و ویرایش جملات باشند ویراستار نشریه خود بر اعمال اصلاحات توسط نویسنده نظارت خواهد کرد و مقاله مجددا برای داوران ارسال نخواهد شد. تاخیر نویسندگان در هر مرحله و عدم پاسخگویی آنان،  به منزله انصراف ایشان از چاپ مقاله خواهد بود.
*در صورتیکه نویسنده نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی به سوالات داشته باشد می بایست موضوع را از طریق آدرس ایمیل: jehe.alborzgmail.com به اطلاع مسئولین مجله برساند.
*لازم است کلیه نویسندگان محترم قبل از آپلود مقاله خود، متن "راهنمای نویسندگان "را با دقت مطالعه نمایند، درصورت عدم انطباق دقیق نحوه چیدمان چکیده، متن و منابع مقاله با راهنمای نویسندگان، مقاله در بازبینی اولیه شورای سردبیری مطرح نشده و بعد از اطلاع به نویسنده مسئول از طریق سامانه، بایگانی خواهد شد.

رعایت اصول اخلاقی در مقاله: اصول اخلاقی در تحقیقات رعایت گردد (بیماران باید با آگاهی و رضایت کامل در مطالعه شرکت داده شوند و عکسهای مربوطه باید فاقد اسم آنها و با استتار چشمها باشد) و سیاست انتقال حق مولف و مجوز آن الزامی می باشد. در صورت کار با حیوانات آزمایشگاهی قوانین مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.

مدیران و مسئولین:

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی البرز، گروه مهندسی بهداشت محیط
مدیر مسئول: دکتر محمد نوری سپهر (استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز)
سردبیر: دکتر مصطفی قربانی(دانشیار گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی البرز)
مدیر داخلی و ویراستار علمی: دکتر محمد درویش متولی(استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز)
ویراستار علمی: دکتر بابک کاکاوندی(استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز)
مدیر اجرائی: مهندس مراد حاجیان
ویراستار ادبی: دکتر رامین آذر بهرام

شماره شاپای چاپی: ۳۲۱۱-۲۳۸۳
شماره شاپای الکترونیکی:۴۲۳۹-۲۵۸۸

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب