مجله مهندسی بهداشت محیط- هیات تحریریه
اضای هیآت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول- دکتر محمد نوری سپهر: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز
سر دبیر- دکتر مصطفی قربانی: دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی البرز
هیآت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
دکتر یدالله آزرمی: دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر عبدلتیف آمران: استاد گروه شیمی-فیزیک، دانشگاه رنس، فرانسه
دکتر بیژن بینا: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دکتر محمد درویش متولی: استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز
دکتر عماد دهقانی فرد: استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر علیرضا رحمانی: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
دکتر سعید عزیزیان: استاد گروه شیمی فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر مهرداد فرخی: دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز
دکتر حسین کاظمیان: استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اونتاریو کانادا
دکتر بابک کاکاوندی: استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز
دکتر علیرضا مصداقی‌نیا: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد ملکوتیان: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر سیمین ناصری: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کاظم ندافی: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد نوری‌سپهر: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز
دکتر کان یتیلمزسوی: استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه فنی یلدیز، ترکیه
دکتر کامیار یغمائیان: استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب