مجله مهندسی بهداشت محیط- اخبار نشریه
مجوز علمی و پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در تاریخ 1395/07/25 مجوز علمی و پژوهشی این نشریه صادر شد
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب